วิชาไต่ซำง้วน (64 ข่วย) มีการกำหนดทิศทางที่ไม่ควรกระทำการสิ่งใดที่ส่งผลร้าย และ ไม่เหมาะสมกับการจัดการด้านพลังงาน และ เป็นทิศต้องห้าม ซึ่งส่งผลกระทบในทางไม่ดี ทางด้านลบ หรือ ทางด้านร้าย และ ผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำการในทิศต้องห้าม สามารถส่งผลให้เกิดเคราะห์ร้าย และ เป็นอันตรายได้ ผู้ปฎิบัติที่ใช้วิชาไต่ซำง้วน ควรหลีกเลี่ยง และ ป้องกันพลังงานทางด้านร้ายที่จะส่งผลกระทบตามมาได้ ต้องระมัดระวังตำแหน่ง ทิศนั่งของบ้าน หากจะประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้ การทุบพื้น การตัดต้นไม้ใหญ่ การขยายบ้าน การซ่อมแซมบ้าน การตกแต่งภายใน การเปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ และ การเคลื่อนย้ายเก้าอี้ หรือ เตียงนอน

ทิศต้องห้าม และ เป็นอันตราย ในวิชาไต่ซำง้วน ได้แบ่งทิศย่อยออกเป็น 4 ทิศ ดังนี้

  • ทิศปีจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับแรก และ มีผลรุนแรงกว่า ทิศเดือนจรต้องห้าม ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งมีความเสียหายที่รุนแรง เกิดความยากลำบาก อุบัติเหตุ และ ความหายนะแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน
  • ทิศเดือนจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับสอง และ มีผลรุนแรงน้อยกว่า ทิศปีจรต้องห้าม แต่จะมากกว่า ทิศวันจรต้องห้าม และ ทิศยามจรต้องห้าม ทำให้ประสบความโชคร้าย และ ความยากลำบากแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน
  • ทิศวันจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับสาม และ มีผลรุนแรงน้อยกว่า ทิศเดือนจรต้องห้าม แต่จะมากกว่า ทิศยามจรต้องห้าม ควรหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนทิศวันจรต้องห้ามเป็นวิธีที่ดีที่สุด
  • ทิศยามจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบน้อยที่สุดแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน แต่ก็ต้องนำมาพิจารณาด้วย ควรมีการป้องกัน และ หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนทิศยามจรต้องห้าม

หมายเหตุ: สำหรับบ้านที่ไม่ได้มีทิศนั่งตรงกับทิศต้องห้าม สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติทุกอย่าง แต่ก็ควรยกเว้นการกระทบกระเทือนทิศดังกล่าว …..รายละเอียดข้อมูลของทิศต้องห้ามในวิชาไต่ซำง้วน ประจำปี 2556:

พลัง : ยุครายละเอียด
2 : 2ห้ามกระทำการ
7 : 7ห้ามกระทำการ
6 : 6มงคล
1 : 1มงคล
1 : 8พิจารณา
6 : 3พิจารณา
7 : 4พิจารณา
2 : 9พิจารณา
8 : 1พิจารณา
3 : 6พิจารณา
4 : 7พิจารณา
9 : 2พิจารณา
1 : 3พิจารณา
6 : 8พิจารณา
7 : 9พิจารณา
2 : 4พิจารณา
8 : 6พิจารณา
3 : 1พิจารณา
4 : 2พิจารณา
9 : 7พิจารณา
1 : 4มงคล
6 : 9มงคล
7 : 8ห้ามกระทำการ
2 : 3ห้ามกระทำการ
8 : 7ห้ามกระำทำการ
3 : 2ห้ามกระำทำการ
4 : 1มงคล
9 : 6มงคล
1 : 9มงคล
6 : 4มงคล
7 : 3ห้ามกระทำการ
2 : 8ห้ามกระทำการ
8 : 2ห้ามกระทำการ
3 : 7ห้ามกระำทำการ
4 : 6มงคล
9 : 1มงคล
9 : 8พิจารณา
4 : 3พิจารณา
3 : 4พิจารณา
8 : 9พิจารณา
2 : 1พิจารณา
7 : 6พิจารณา
6 : 7พิจารณา
1 : 2พิจารณา
9 : 3พิจารณา
4 : 8พิจารณา
3 : 9พิจารณา
8 : 4พิจารณา
2 : 6พิจารณา
7 : 1พิจารณา
6 : 2พิจารณา
1 : 7พิจารณา
9 : 4พิจารณา
4 : 9พิจารณา
3 : 8ห้ามกระทำการ
8 : 3ห้ามกระทำการ
2 : 7ห้ามกระทำการ
7 : 2ห้ามกระทำการ
6 : 1มงคล
1 : 6มงคล
9 : 9มงคล
4 : 4มงคล
3 : 3ห้ามกระำทำการ
8 : 8ห้ามกระำทำการ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus