หลักวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง เป็นหนึ่งในสองระบบวิชาชั้นสูง (อีกหนึ่งวิชา คือ วิชาซาฮะสี่เก็ก) ซึ่งถูกคิดค้นโดยปรมาจารย์แซ่หู สมัยราชวงศ์โจวตอนปลาย โดยในครั้งแรกนั้นวิชาทั้งสองถูกนำมาใช้รวมกัน เรียกว่า ระบบ จงฮะ โดยปรมาจารย์แซ่หู ได้ถ่ายทอดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงจงฮะ ให้แก่บุตรชายทั้งสอง บุตรคนโตได้ศึกษาวิชาซาฮะสี่เก็ก ระบบ ฟ้า-ดิน-คน บุตรคนที่สองได้ศึกษาวิชาไต่ซำง้วน ระบบ ฟ้า-ดิน-คน ด้วยมุ่งหวังว่า จะทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างบุตรชายทั้งสอง ซึ่งจะใช้วิชาทั้งสองด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ วิชาเดิมตามระบบจงฮะ แต่เมื่อบุตรชายทั้งสองได้แต่งงานมีครอบครัว ได้แยกย้ายกันไปอยู่คนละทิศทาง และ ได้ตั้งสำนัก เพื่อเปิดรับเอากุลบุตรของผู้สนใจเข้าศึกษาวิชาอภิปรัชญาจีน สาขาโหราศาสตร์ ทำให้เกิดความเข้าใจว่า หลักวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง อันได้แก่ วิชาซาฮะสี่เก็ก และ วิชาซำง้วน เป็นคนละสายวิชากัน อันนี้เป็นความเข้าใจผิดของผู้มิได้สืบสายวิชาแท้จริง ฉะนั้น การนำเอาหลักวิชาซาฮะสี่เก็กมาใช้ร่วมกันกับวิชาซำง้วนนั้น คือ จุดสูงสุดของวิชา ที่เรียกว่า จงฮะ ตามระบบดั่งเดิมของปรมาจารย์ผู้คิดค้น หลักวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน เป็นวิชาของการใช้เข็มทิศฮวงจุ้ย (หล่อแก) ระบบ 64 ทิศทาง ที่นำแนวคิดของ “อี้จิง” มาผสมผสานธรรมชาติทั้ง 8 ชนิด ได้แก่
– ฟ้า

– ดิน
– สายลม
– ทะเลสาบ
– ไฟ
– ภูเขา
– สายฟ้า
– น้ำ
หรือก็คือ 8 ทิศทางหลัก แล้วมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียน จนกระทั่งก่อเกิดเป็นแนวคิดกระแสพลังของ 64 ทิศทาง หรือที่เรียกว่า “ฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ข่วย” ทฤษฎีซำง้วน (ลักจั๊บสี่ข่วย) เป็นศาสตร์ที่โด่งดังในยุคสถาปนาพระราชวัง ณ กรุงปักกิ่ง (กู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม) ที่มีความยิ่งใหญ่ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในปัจจุบัน ทฤษฎีซำง้วน (ลักจั๊บสี่ข่วย) ได้มีผู้ที่นำมาใช้ แต่ความรู้ และ ความเชี่ยวชาญ ยังมีอยู่น้อยมาก เนื่องจาก ทฤษฎีมีความสลับซับซ้อนมากมาย เพราะว่า การผสมผสานที่เกิดขึ้นในแต่ละ “ข่วย” ก็มีความหมายที่แตกต่างกัน และ ความพิเศษของแต่ละ “ข่วย” มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ทฤษฎีซำง้วน (ลักจั๊บสี่ข่วย) ยังว่าด้วย เรื่องของกระแสพลังที่มีกาลเวลาเป็นตัวกำหนดว่า ดี หรือ ร้าย อย่างไร? ดังนั้น การนำทฤษฎีซำง้วน (ลักจั๊บสี่ข่วย) มาใช้ ต้องคำนึงถึงหลักการที่มีความสอดคล้องของกระแสพลัง ซึ่งจะส่งผลได้อย่างชัดเจน และ รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผลดี หรือ ผลเสีย อันเกิดขึ้นจาก “ตามหลักชัยภูมิ 8 ทิศทางข่วย” อันประกอบด้วย เคี้ยง ต๋วย ลี้ จิ้ง สุ่ง ขั่ม กึ่ง คุง ที่จะส่งผลต่อบุคคลที่อยู่ อาศัยในทำเลที่ตั้งดังกล่าวว่าจะเป็นเช่นไร? โดยใช้หลักของซำง้วน 6 กฏ (ลิ่วฝา หรือ ลักฮวบ) เป็นเครื่องพิจารณา

ครั้งแรกในโลก อบรมซินแซสายวิชาซำง้วน ภาคเอี่ยงแทะ (เหมาะสำหรับอาคารบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว อาคารที่มีบริเวณ) สุดสายปลายทางแห่งการศึกษาวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทางชั้นสูง ระดับปรมาจารย์ ที่ไม่สามารถหาศึกษาได้จากที่ใดในโลก สามารถนำไปใช้งานได้จริง ได้ผลจริง มีความถูกต้อง และ แม่นยำ พิสูจน์ได้ หลักวิชาชั้นสูงที่ประมาณค่า และ ราคาไม่ได้ หลักวิชาที่ผู้สนใจใฝ่ฝันอยากศึกษา แต่ก็ไม่สามารถหาศึกษาได้แม้ชั่วชีวิต ครั้งแรกในโลก กับสุดยอดวิชาที่ถูกแอบอ้างมากที่สุดในโลก

*****ใช้งานได้ผลจริง
*****สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยการควบคุมของ SA
*****สามารถนำไปช่วยเหลือตนเองได้
*****สามารถถ่ายทอดแก่ทายาทผู้สืบทอดสายเลือดได้
*****ไม่สามารถสอน หรือ ถ่ายทอดแก่บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่บุตรผู้สืบสายเลือด

Level 1

 • วงชั้นต่างๆ ของหล่อแกในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง ทั้งหมดจำนวน 12 วง จากจำนวน 16 วง
 • การวัดองศาตามระบบวิชาฮวงจุ้ยซำง้วนระบบ 64 ทิศทาง
 • ซำง้วน 6 กฏใหญ่ (กฏข้อบังคับของสำนักซำง้วน)
 • ตำแหน่งเอี่ยวสัวะ ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • ตำแหน่งเกี๊ยบสัวะ ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • สุ่งเก๊ก เง็กเก็ก การกำหนดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัวข่วย
 • การกำหนดธาตุ ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • การกำหนดยุค ในข่วยในวิชาซำง้วนไต่ข่วยของโซยที อ่าวที และ ตงที
 • การแปลงข่วยทั้ง 64 ชุด จากข่วยลวงที่ปรากฏในหล่อแก เป็นข่วยจริง
 • ชื่อ และ ความหมาย ของข่วยจริงทั้ง 64 ชุด
 • ความสัมพันธ์ของลม น้ำ ภูเขา ดิน ทะเลสาบ ฟ้าร้อง/ฟ้าผ่า ฟ้า ไฟ
 • 60 กะจื้อ และ ความสัมพันธ์กับ 64 ข่วย
 • การเรียงตัวของข่วยในหล่อแแก
 • ฟ้า ดิน คน พ่อ แม่ ลูก
 • กลุ่มข่วยเหนือ ใต้ ออก ตก
 • ผลกระทบของทิศทางๆ ในแต่ละปี ทั้ง 64 ทิศทาง (ทิศร้ายในวิชาข่วย=ทิศอสูรในวิชาข่วย)
 • ไต่ซำง้วน
 • เกี๊ยะอุ่ง ยุค 8 ว่า บ้านนั่งข่วยได้ จะเจริญรุ่งเรือง หรือ เสื่อมโทรม
 • ขี่ ขี่ ยุค
 • ข่วย 6 เส้น 9 เส้น 12 เส้น
 • ความสัมพันธ์ของข่วยต่างๆ และ บุคคลทั้ง 64 ทิศทาง
 • ดวงข่วยยาม วัน เดือน ปี ขั้นสูง (รูปดวงบุคคล 64 ข่วย โดยการตั้งรูปดวงปี เดือน วัน ยาม ออกมาเป็นข่วย และ ใช้ทั้งรูปดวงข่วยอันได้แก่ ปี เดือน วัน ยาม นั้นเป็นสิ่งพิจารณาในการใช้งานหลักวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง และ วิชาฤกษ์ยามซำง้วน 64 ทิศทาง ในปัจจุบันมีสถาบันและชมรมต่างๆ ทีมีการเปิดสอน แอบอ้างตนว่า เป็นผู้รู้ลึกในวิชา 64 ข่วย ใช้หลักการแบบมั่วๆ ในการใช้งานวิชาฮวงจุ้ย และ ฤกษ์ยาม 64 ข่วย บ้างก็ใช้หลักปี บ้างก็ใช้หลักวัน บ้างก็ใช้รหัสบุคคล บ้างก็ใช้กฏนอกข่วย ในข่วย กฏมั่วๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นหลักวิชาที่ผิดเพี้ยนไม่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งแท้จริงแล้ว คนเราเกิดมาล้วนประกอบด้วย ปี เดือน วัน ยาม ฉะนั้น ไม่ว่าจะใช้หลักการฮวงจุ้ย หรือ ฤกษ์ยาม ล้วนต้องพิจารณาจากรูปดวงอันประกอบด้วย ปี เดือน วัน ยาม ไม่เว้นแม้แต่หลักเดียว)
 • การนำ ปี เดือน วัน ยาม ของดวงข่วย มาพิจารณาหาทิศทางที่เหมาะสมกับบุคคล
 • การเลือกง้าวที่เหมาะสมกับบุคคล
 • การพิจารณาผลกระทบของครอบครัว บุคคล และ ข่วย จนถึง ง้าว
 • ปฏิกริยาของข่วยเป็น และ ข่วยตาย
 • อิม-เอี้ยง ของข่วยแต่ละข่วย ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง ซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน
 • นับอิมขี่ ของข่วยทั้ง 64 ชุด ความลับของวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์)
 • นับอิมข่วย ของข่วยทั้ง 64 ชุด ความลับของวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์)
 • ทฤษฎีนับกะของสำนักซำง้วน
 • การต่งง้าวขั้นพื้นฐาน ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • การพิจารณาง้าวที่ดี ในง้าวของยุค 6 7 8 9 ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง (จุดไข่ปลาคาบเส้นง้าวที่ซ่อนแฝง)
 • ประสิทธิภาพของข่วยพิเศษ ซึ่งส่งผลต่อการจัดฮวงจุ้ยในระบบวิชาซำง้วน 64 ทิศทาง
 • ทิศทางที่มีพลังคงที่ทั้ง 32 ทิศทาง (อาจมีลด-เพิ่ม ตามระบบ 64 ดาวเทพ)
 • การพิจารณาเจี้ยซิ้ง และ หลั่งซิ้ง
 • การพิจารณาเจี้ยซิ้งชั้นสูง
 • การพิจารณาหลั่งซิ้งชั้นสูง
 • กิวเจี่ยง 9 ขุนพล ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมประสิทธิภาพของข่วยแต่ละข่วย และ มีความเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละทิศนั่ง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์)
 • เล้ง ซัว เหี่ยง จุ้ย กับการเดินพลังของกิวเจียง 9 ขุนพล (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์)
 • ไหล่เก็ก และ วั่วเก็ก
 • การกำหนดตำแหน่ง อิม และ ตำแหน่ง เอี้ยง
 • ผลกระทบของกิวเจียงซึ้ง ทำให้อำนาจของข่วยในแต่ละข่วยลดลง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์)
 • การอ่านบ้านนั่งข่วยแต่ละข่วย และ หลักการทำนายจากทิศทางในแต่ละทิศทาง
 • วงฟ้า วงดิน วงคน ในวิชาข่วย
 • การพิจารณาปัจจัยส่งเสริม หรือไม่ส่งเสริม โดยพิจารณาจากข่วย
 • การอ่านรูปร่างบุคคล โดยกำหนดจากข่วย
 • การอ่านฐานะการเงิน บารมี ตำแหน่ง โดยกำหนดจากข่วย
 • การอ่านผลของเหตุการณ์ของบ้าน โดยกำหนดจากข่วย
 • ฯลฯ

ระยะเวลาในการศึกษา: 4 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. (ระยะเวลาในการสอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน)

Level 2

 • สูตรการพิจารณาตำแหน่งคลังที่เก็บน้ำ
 • สูตรทางเดินน้ำเข้า-ออกตัวอาคารในวิชาซำง้วน 64 ทิศทาง 2 สูตร จากจำนวน 12 สูตร (โดยพิจารณาจากข่วย 12 เส้น)
 • ตำแหน่งทางน้ำดีเข้าบ้าน ในวิชาข่วย
 • ตำแหน่งทางน้ำเสียออกจากบ้าน ในวิชาข่วย
 • สูตรการกระตุ้นน้ำ ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • สูตรการตั้งเตาไฟ ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • สูตรการตั้งเตียง ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • สูตรการกำหนดประตู ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • สูตรการกำหนดห้องครัว ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • สูตรการกำหนดตำแหน่งบันได ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • สูตรการกำหนดห้องนอน ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • สูตรการกำหนดห้องน้ำ ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • สูตรการกำหนดชัยภูมิ 64 ทิศทาง ออกเป็น 8 แบบ โดยใช้ข่วยเป็นตัวกำหนด
 • สูตรการดึงพลังมังกรด้วยการเจาะช่องลม ในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • เล้ง ซัว เหี้ยง จุ้ย (การกำหนดชัยภูมิภายนอก)
 • อ๋วงเล้ง อ๋วงซัว อ๋วงเหี่ยง อ๋วงจุ้ย
 • ความหมายของเล้ง (พลัง)
 • ความหมายของซัว (จ๋อ/นั่ง)
 • ความหมายของเหี้ยง (หัน)
 • ความหมายของจุ้ย (น้ำ)
 • มั่ว คง โท่ว จุ้ย (การกำหนดชัยภูมิภายใน)
 • ความหมายของมั่ว
 • ความหมายของคง
 • ความหมายของโท่ว
 • ความหมายของจุ้ย
 • 64 รูปแบบของ ภาคีฮะแซเซ้ง
 • 64 รูปแบบของ ภาคี 15 มีผลอันดับ 1 และ การภาคีแปลงธาตุจากธาตุดิน เป็นธาตุอื่น (การอธิบายการแปลงเป็นธาตุอื่น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์)
 • 64 รูปแบบของ ภาคี 5 มีผลอันดับ 2 และ การภาคีแปลงธาตุจากธาตุดิน เป็นธาตุอื่น (การอธิบายการแปลงเป็นธาตุอื่น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์)
 • 64 รูปแบบของ ภาคี 10 มีผลอันดับ 3 และ การภาคีแปลงธาตุจากธาตุดิน เป็นธาตุอื่น (การอธิบายการแปลงเป็นธาตุอื่น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์)
 • 64 รูปแบบของ เจ็กข่วยสุ่งเช็ง
 • การพิจารณาระดับของการภาคี และ ผลกระทบดี/ร้าย ที่ส่งผลต่อบุคคล
 • การจัดฮวงจุ้ยตามระบบซำง้วนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การเงิน ตำแหน่งหน้าที่การงาน ความรัก
 • การเลือกใช้ภาคีแต่ละแบบ ให้เหมาะกับอาคาร/บ้าน และ รูปดวงบุคคล 64 ข่วย 
 • พลังมังกร และ ภาคีรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง
 • การต่งง้าวขั้นสูง เพื่อหาง้าวพิเศษในวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • วิธีการเลือกง้าวพิเศษ ของวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • 64 ดาวเทพ ในระบบวิชาวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง ที่ใช้ตัดสินประสิทธิภาพพลัง (เว้น)
 • บุ่งที สุดยอดหลักวิชา ที่เป็นตัวควบคุมประสิทธิภาพของวิชาซำง้วน 64 ทิศทาง (เว้น)
 • การทำนายขั้นพื้นฐานวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • ระบบทำนายผลกระทบดี-ร้ายต่อบุคคลต่างๆ ในหลักวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง
 • การพิจารณาทิศทางของเล้ง
 • กระแสย้อนทวน (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์)
 • การจะเล้ง เพื่อให้เล้งหยุด และ ใช้ประโยชน์จากเล้ง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์)
 • การพิจารณากระแส และ ทิศทางของระบบชัยภูมิ ของวิชาซำง้วน 64 ทิศทาง
 • แซจื้อลักจับสี่ข่วย (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์)
 • เคี้ยงซัว เคี้ยงเหี่ยง เคี้ยงลิ่วจุ้ย /จ๋อเคี้ยง เหี่ยงเคี้ยง เหี่ยงลิ่วจุ้ย (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์)
 • อิ๊งซี้จึ่งเบ้าซี้อฮวก (ขึ้นอยู่กับการดุลยพินิจของอาจารย์)
 • ฯลฯ

ระยะเวลาในการศึกษา: 4 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. (ระยะเวลาในการสอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน)

หมายเหตุ จำนวนครั้งของการออกภาคสนามนั้น จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านอาจารย์ผู้สอน และ ร่วมพิสูจน์การใช้งานจริง ตามหลักวิชาซำง้วนลักจั๊บสี่ข่วยของจริง [วิชาจริง ย่อมสามารถพิสูจน์ได้ วินิจฉัยโรคได้ เพื่อการรักษา (แก้ไข) ที่ถูกต้อง อย่าหลงเชื่อนิยายแนววิทยาศาสตร์] โดยการทำนายผลกระทบ เหตุการณ์ และ ความเจริญรุ่งเรือง เสื่อมโทรม ของคนในบริเวณที่ออกภาคสนาม และ นักศึกษาต้องเป็นผู้เข้าไปถามเหตุการณ์จากเจ้าของสถานที่ หลังอาจารย์ทำนาย ซึ่งนักศึกษาสามารถระบุสถานที่ออกภาคสนาม โดยการลงประชามติ

(นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง จะต้องออกภาคสนาม ณ พระราชวังกู้กง ประเทศจีน โดยท่านอาจารย์จะอธิบาย ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ และ จุดต่างๆ ทางน้ำไป ทางน้ำมา และ สถานที่สำคัญ ในพระราชวังกู้กง ซึ่งถูกวางด้วยหลักวิชาซำง้วน (ลักจั๊บสี่ข่วย) และ ต้องออกภาคสนามในประเทศไทย เพื่อศึกษาการใช้งานจริง ประกอบชัยภูมิทุกครั้ง ตามที่ท่านอาจารย์นัด)

ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)

สถานศึกษา: อาคาร Sages Academy

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus