บทคัดย่อของวิชาต่างๆ

 จงฮะระบบวิชาชั้นสูง ซึ่งเป็นระบบวิชาดั่งเดิมแรกเริ่ม ถูกคิดค้นโดย โซยซือ (ปรมาจารย์) หูหม่านกง ในสมัยราชวงศ์โจวตอนปลาย ซึ่งสืบสายมาจากโซยซือฮกหงี ผู้คิดค้นโซยทีโป๊ยข่วย และ ตงทีโป๊ยข่วย ต่อมา นักพรตหู่เต๋าเจี๋ยงได้คิดค้นผังเอ่าทีโป๊ยข่วยขึ้นมา และ จิวบู๊อ๋วงได้นำไปเผยแพร่ จนผู้คนเข้าใจผิดว่า กษัตริย์จิวบู๊อ๋วงเป็นผู้คิดค้นผังเอ่าทีโป๊ยข่วย ต่อจากนั้นมาไม่นาน ปรมาจารย์หูหม่านกง (สืบสายจากพระนัดดาของกษัตริย์จิวบู๊อ๋วง) ได้คิดค้นระบบวิชาหนึ่งขึ้นมา เรียกว่า “จงฮะ” โดยอาศัยการนำเอาหลักวิชาชัยภูมิของกษัตริย์อึ้งตี่ ผสมผสานกับหลักการของโซยทีโป๊ยข่วย ตงทีโป๊ยข่วย และ เอ่าทีโป๊ยข่วย และ หลักการชั้นสูง ซึ่งสืบทอดตามหลักพิชัยสงครามมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ และ ได้สอนแก่บุตรชายทั้งสองของตน โดยแยกออกเป็นวิชาซำง้วน 64 รูปแบบ และ ซาฮะ 24 รูปแบบ คำว่า “จงฮะ” ยังหมายถึง การรวบรวมสรรพวิชาโหราศาสตร์จีนเข้าด้วยกันทั้งหมด กล่าวคือ  ระบบดิน ใช้ฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง ร่วมกับ ฮวงจุ้ยซาฮะ 24 ทิศทางระบบฟ้า ใช้ฤกษ์ยามซำง้วน 64 ข่วย ให้สอดคล้องกับ ฤกษ์ยามในระบบซาฮะระบบคน อ่านรูปดวงซ้ำง้วน 64 ข่วย ร่วมกับ ระบบดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง และทั้งหมดนั้นถูกนำมาใช้งานรวมกันอย่างสอดคล้องลงตัว โดยไม่เกิดความขัดแย้ง นอกจากนี้ ระบบวิชาจงฮะยังครอบคลุมระบบฤกษ์ยามชั้นสูงอื่นๆ อาทิเช่น คี้มึ้งตุ่งกะ ไต่ลักหยิ่ม...

ทิศต้องห้ามในวิชาไต่ซำง้วน (64 ข่วย) ประจำปี 2556 [ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2556 – 3 ก.พ. 2557]

วิชาไต่ซำง้วน (64 ข่วย) มีการกำหนดทิศทางที่ไม่ควรกระทำการสิ่งใดที่ส่งผลร้าย และ ไม่เหมาะสมกับการจัดการด้านพลังงาน และ เป็นทิศต้องห้าม ซึ่งส่งผลกระทบในทางไม่ดี ทางด้านลบ หรือ ทางด้านร้าย และ ผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำการในทิศต้องห้าม สามารถส่งผลให้เกิดเคราะห์ร้าย และ เป็นอันตรายได้ ผู้ปฎิบัติที่ใช้วิชาไต่ซำง้วน ควรหลีกเลี่ยง และ ป้องกันพลังงานทางด้านร้ายที่จะส่งผลกระทบตามมาได้ ต้องระมัดระวังตำแหน่ง ทิศนั่งของบ้าน หากจะประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้ การทุบพื้น การตัดต้นไม้ใหญ่ การขยายบ้าน การซ่อมแซมบ้าน การตกแต่งภายใน การเปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ และ การเคลื่อนย้ายเก้าอี้ หรือ เตียงนอน ทิศต้องห้าม และ เป็นอันตราย ในวิชาไต่ซำง้วน ได้แบ่งทิศย่อยออกเป็น 4 ทิศ ดังนี้ ทิศปีจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับแรก และ มีผลรุนแรงกว่า ทิศเดือนจรต้องห้าม ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งมีความเสียหายที่รุนแรง เกิดความยากลำบาก อุบัติเหตุ และ ความหายนะแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนทิศเดือนจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับสอง และ มีผลรุนแรงน้อยกว่า ทิศปีจรต้องห้าม แต่จะมากกว่า ทิศวันจรต้องห้าม และ ทิศยามจรต้องห้าม ทำให้ประสบความโชคร้าย และ ความยากลำบากแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนทิศวันจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับสาม และ มีผลรุนแรงน้อยกว่า ทิศเดือนจรต้องห้าม แต่จะมากกว่า ทิศยามจรต้องห้าม...

ทิศต้องห้ามในวิชาซาฮะสี่เก็ก ประจำปี 2556 [ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2556 – 3 ก.พ. 2557]

วิชาซาฮะสี่เก็ก มีการกำหนดทิศทางที่ไม่ควรกระทำการสิ่งใดที่ส่งผลร้าย และ ไม่เหมาะสมกับการจัดการด้านพลังงาน และ เป็นทิศต้องห้าม ซึ่งส่งผลกระทบในทางไม่ดี ทางด้านลบ หรือ ทางด้านร้าย และ ผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำการในทิศต้องห้าม สามารถส่งผลให้เกิดเคราะห์ร้าย และ เป็นอันตรายได้ ผู้ปฎิบัติที่ใช้วิชาซาฮะสี่เก็ก ควรหลีกเลี่ยง และ ป้องกันพลังงานทางด้านร้ายที่จะส่งผลกระทบตามมาได้ ต้องระมัดระวังตำแหน่ง ทิศนั่งของบ้าน หากจะประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้ การทุบพื้น การตัดต้นไม้ใหญ่ การขยายบ้าน การซ่อมแซมบ้าน การตกแต่งภายใน การเปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ และ การเคลื่อนย้ายเก้าอี้ หรือ เตียงนอน ทิศต้องห้าม และ เป็นอันตราย ในวิชาซาฮะสี่เก็ก ได้แบ่งทิศย่อยออกเป็น 4 ทิศ ดังนี้ ทิศปีจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับแรก และ มีผลรุนแรงกว่า ทิศเดือนจรต้องห้าม ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งมีความเสียหายที่รุนแรง เกิดความยากลำบาก อุบัติเหตุ และ ความหายนะแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนทิศเดือนจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับสอง และ มีผลรุนแรงน้อยกว่า ทิศปีจรต้องห้าม แต่จะมากกว่า ทิศวันจรต้องห้าม และ ทิศยามจรต้องห้าม ทำให้ประสบความโชคร้าย และ ความยากลำบากแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนทิศวันจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นอันดับสาม และ มีผลรุนแรงน้อยกว่า ทิศเดือนจรต้องห้าม แต่จะมากกว่า ทิศยามจรต้องห้าม ควรหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนทิศวันจรต้องห้ามเป็นวิธีที่ดีที่สุดทิศยามจรต้องห้าม จะส่งผลกระทบด้านลบน้อยที่สุดแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน...

หลักสูตรฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ข่วย

หลักวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน 64 ทิศทาง เป็นหนึ่งในสองระบบวิชาชั้นสูง (อีกหนึ่งวิชา คือ วิชาซาฮะสี่เก็ก) ซึ่งถูกคิดค้นโดยปรมาจารย์แซ่หู สมัยราชวงศ์โจวตอนปลาย โดยในครั้งแรกนั้นวิชาทั้งสองถูกนำมาใช้รวมกัน เรียกว่า ระบบ “จงฮะ” โดยปรมาจารย์แซ่หู ได้ถ่ายทอดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงจงฮะ ให้แก่บุตรชายทั้งสอง บุตรคนโตได้ศึกษาวิชาซาฮะสี่เก็ก ระบบ ฟ้า-ดิน-คน บุตรคนที่สองได้ศึกษาวิชาไต่ซำง้วน ระบบ ฟ้า-ดิน-คน ด้วยมุ่งหวังว่า จะทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างบุตรชายทั้งสอง ซึ่งจะใช้วิชาทั้งสองด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ วิชาเดิมตามระบบจงฮะ แต่เมื่อบุตรชายทั้งสองได้แต่งงานมีครอบครัว ได้แยกย้ายกันไปอยู่คนละทิศทาง และ ได้ตั้งสำนัก เพื่อเปิดรับเอากุลบุตรของผู้สนใจเข้าศึกษาวิชาอภิปรัชญาจีน สาขาโหราศาสตร์ ทำให้เกิดความเข้าใจว่า หลักวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง อันได้แก่ วิชาซาฮะสี่เก็ก และ วิชาซำง้วน เป็นคนละสายวิชากัน อันนี้เป็นความเข้าใจผิดของผู้มิได้สืบสายวิชาแท้จริง ฉะนั้น การนำเอาหลักวิชาซาฮะสี่เก็กมาใช้ร่วมกันกับวิชาซำง้วนนั้น คือ จุดสูงสุดของวิชา ที่เรียกว่า “จงฮะ” ตามระบบดั่งเดิมของปรมาจารย์ผู้คิดค้น หลักวิชาฮวงจุ้ยซำง้วน เป็นวิชาของการใช้เข็มทิศฮวงจุ้ย (หล่อแก) ระบบ 64 ทิศทาง ที่นำแนวคิดของ “อี้จิง” มาผสมผสานธรรมชาติทั้ง 8 ชนิด ได้แก่- ฟ้า - ดิน- สายลม- ทะเลสาบ- ไฟ- ภูเขา- สายฟ้า- น้ำหรือก็คือ 8...

หลักสูตรฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็กชั้นสูง

หลักสูตรฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็กชั้นสูงSAN HE SAGES SERIES M I หากท่านเป็นผู้สนใจที่จะศึกษาหลักวิชาฮวงจุ้ย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงหากท่านเป็นผู้สนใจที่จะศึกษาหลักวิชาฮวงจุ้ย เพื่อให้เข้าถึง รู้ลึก และ รู้จริง ในหลักวิชาฮวงจุ้ยหากท่านต้องการเป็นที่พึ่งของตนเอง และ เพื่อนสนิท มิตรสหาย ในการให้คำแนะนำหลักวิชาฮวงจุ้ยหากท่านไม่ต้องการความเสี่ยง ในการที่จะพบเจอซินแซกำมะลอหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ต้องการศึกษาวิชาฮวงจุ้ยไปเรื่อย ไม่มีจุดจบ แต่ศึกษามาแล้ว ใช้งานไม่ได้จริง เกิดความสับสนและอีกหลากหลายเหตุผล ที่ต้องหยุดคิด แล้วพิจารณาว่า “ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ต้องศึกษาวิชาฮวงจุ้ย ด้วยตนเองเสียที” หลักสูตรวิชาซาฮะสี่เก็ก เอี่ยงแทะ สุดยอดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง หลักวิชาซาฮะสี่เก็ก ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า ...วิชาดาว 9 ยุค เฮี่ยงคง...วิชาดาว 9 ยุค ของสำนักซาง้วน...วิชาฮวงจุ้ย 64 ข่วย...หรือวิชาฮวงจุ้ยใดๆ ที่มีการเปิดสอนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ถึง 100 เท่าคือ คำตอบสุดท้ายของการศึกษาวิชาฮวงจุ้ย เมื่อศึกษาจนครบหลักสูตร และ ถึงที่สุดของกระบวนการทางความรู้ ท่านจะมองเห็นหนังสือฮวงจุ้ยที่มีวางขายตามห้าง และ ร้านหนังสือ เป็นของตลก ของเด็กเล่นทันที ท่านจะ เห็น และ รู้ ในความไม่รู้จริง ของบรรดาอาจารย์ที่เปิดสอนวิชาฮวงจุ้ยที่ชอบแอบอ้างว่า ตนระดับโลกทั้งหลาย และ บุคคลที่ตั้งตัวเป็นซินแซกำมะลอที่ชอบออกทีวี หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ว่า เขาไม่รู้จริงอย่างไร? ที่สำคัญ ท่านสามารถใช้งานได้จริง...

หลักสูตรเฮี่ยงคงไต่ข่วย อิม-เอี้ยงฮวงจุ้ย (ภาคฟ้า-ดิน-คน) Xuan Kong Da Gua Yin Yang Original Xuan Kong Fengshui [玄空大卦阴阳风水]

ในปัจจุบัน บรรดาสถาบันและชมรมฮวงจุ้ยที่เปิดสอนวิชาฮวงจุ้ยทั่วโลก ล้วนพากันแอบอ้างว่า สอนวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วย ซึ่งแท้จริงแล้ว เนื้อความดังที่หลายสถาบันและชมรมฮวงจุ้ยนำมาสอนนั้น ผิดเพี้ยนจากหลักวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วยเดิมทั้งสิ้น ซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่ผิดพลาดในการแปลหนังสือวิชาซำง้วน และ หนังสือวิชาเฮี่ยงคง ที่วางขายในประเทศฮ่องกงและไต้หวัน แล้วจับมาผสมกัน ด้วยความที่ผู้แปลไม่เข้าใจภาษาจีนอย่างถ่องแท้ ทำให้เข้าใจผิดพลาดจากหลักวิชาตามคัมภีร์โบราณ จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่ว่า ทำไม!! หลักวิชาที่สถาบันและชมรมฮวงจุ้ยทั่วโลกเปิดสอนจึงไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง เป็นเพียงนิยายเรื่องยาวที่อ้างว่า เมื่อใช้แล้วเห็นผลเป็นเลิศ!!!!! Sages Academy ขอเชิญท่านผู้สนใจศึกษาวิชาฮวงจุ้ย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานด้วยตนเอง และ ใช้งานได้ผลจริง เข้าศึกษาวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วย อิม-เอี้ยงฮวงจุ้ย ตามหลักวิชาดั้งเดิมของคัมภีร์โบราณ ที่ไม่สามารถหาศึกษาได้จากที่ใดในโลก ครั้งแรกของการเปิดเผยหลักวิชาวิชาเฮี่ยงคงไต่ข่วยชั้นสูง เป็นวิทยาทาน ทั้ง 3 ระบบ คือ- ฮวงจุ้ย ตามระบบเฮี่ยงคงไต่ข่วย- รูปดวงบุคคล ตามระบบเฮี่ยงคงไต่ข่วย- ฤกษ์ยาม ตามระบบเฮี่ยงคงไต่ข่วย หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา Introวงจร 5 ธาตุ และ ปฏิกริยา ก่อเกิด ทำลายโซยทีโป๊ยข่วย ก่อนฟ้าสร้างเอ่าทีโป๊ยข่วย หลังฟ้าสร้างผังหลกจือ ผังดั่งเดิมความหมายของข่วยทั้ง 8ทฤษฏีหนับกะ24 ทิศ 24 ขุนเขาดาวทั้ง 9 ดวงความหมายของดาวทั้ง 9 ดวงกาลเวลา และ ดาวประจำยุคเจี่ยซิ้ง และ หลั่งซิ้งประสิทธิภาพของเจี่ยซิ้ง และ หลั่งซิ้งการแตกข่วยทั้ง 8 ออกเป็น 64...

หลักสูตรฮวงจุ้ยโป๊ยแทะชั้นสูง (วิชาบ้าน 8 ทิศ 24 ทิศทาง) 

ครั้งแรกในโลกกับการเปิดเผยวิชาฮวงจุ้ยที่ได้รับความนิยมนำมาจัดบ้านมากที่สุด หลักวิชาฮวงจุ้ยบ้าน 8 ทิศ ที่ผู้สนใจศาสตร์ฮวงจุ้ยควรศึกษา เพื่อให้รู้ถึงที่ไปที่มา และ หลักการขั้นสูง ที่สามารถคำนวนแยกย่อยได้ถึง 24 ทิศทาง รวมไปถึงหลักการอื่นๆ ซึ่งสัมพันธ์ และ สอดคล้องกับวิชาดังกล่าว รู้ไว้ อย่าให้ใครหลอกได้ หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา ทิศทั้ง 8 และ ธาตุทั้ง 5โซยทีโป๊ยข่วย (ก่อนฟ้าสร้าง)เอ่าทีโป๊ยข่วย (หลังฟ้าสร้าง)ความหมายในแต่ละทิศทางต้นไม้รอบบ้านทั้ง 8 ทิศทิศมังกรทั้ง 8 ทิศชัยภูมิบ้าน 8 ทิศทิศบ้านเว้าแหว่ง และ ตำแหน่งของที่ดินทำนายบุคคลตามระบบโป๊ยแทะประธานรุ่งเรืองหมอเทพอายุโทษภัยอสูรเบญจภูติสูญสิ้นดาวทั้ง 9 ดวงทฤษฏีหนับกะทฤษฎีจับยี่เฉี่ยงแซตำแหน่งทั้ง 24 ภูมิการคำนวณรหัสบุคคลตำแหน่งของประตูบ้าน 24 ประตูตำแหน่งของเตาตำแหน่งห้องครัวตำแหน่งห้องน้ำตำแหน่งของห้องนอนตำแหน่งของเตียงตำแหน่งของบันไดตำแหน่งของห้องรับแขกตำแหน่งของบ่อน้ำ สระน้ำตำแหน่งของตู้เซพ และ ที่เก็บเงินตำแหน่งตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หิ้งพระ และ ตี่จู่เอี๊ยะการแบ่งผังบ้าน และ การวิชาฮวงจุ้ยโป๊ยแทะชั้นสูงนำมาใช้งานตำแหน่งต่างๆ ในบ้านผสานกับจับยี่เฉี่ยงแซ และ หนับกะดาวทั้ง 9 ดวง และ ความสัมพันธ์ในแต่ละภูมิ24 ภูมิ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของดาวทั้ง 9 ดวงกาลเวลา และ ความสัมพันธ์ของทิศทางซึ่งส่งผลต่อบุคคลภายในบ้านการใช้ทฤษฏีหนับกะ และ ตำแหน่งต่างๆจับยี่เฉี่ยงแซ และ ความสัมพันธ์ของ 24 ภูมิการแก้ไขฮวงจุ้ยตามระบบโป๊ยแทะชั้นสูงฯลฯ ระยะเวลาในการศึกษา: 3 ครั้ง...

ชัยภูมิฮวงจุ้ย: ห้องครัว และ เตา

เตาเป็นสิ่งสำคัญ 1 ใน 3 ที่ซินแซให้ความสำคัญ เนื่องจาก เตาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาหารเพื่อเพิ่มเติมพลังงานให้กับคนเรา ฉะนั้น ทิศทาง และ ตำแหน่งที่ถูกต้อง ของห้องครัวและเตาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา ในศาสตร์ฮวงจุ้ยมีหลักการและแนวทางพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งของครัวและเตา พอเป็นแนวทางเบื้องต้นดังนี้ ฮวงจุ้ยห้องครัว#1ห้องครัว ไม่ควรตั้งอยู่กลางบ้าน  ฮวงจุ้ยห้องครัว#2ห้องครัว ห้ามอยู่ตรงห้องน้ำ ฮวงจุ้ยห้องครัว#3 ตำแหน่งหน้าเตาไม่ควรวางตรงกับประตูห้องครัว ฮวงจุ้ยห้องครัว#4 ตำแหน่งหน้าเตาไม่ควรตรงกับห้องนอน ฮวงจุ้ยห้องครัว#5 หัวเตาหันทิศใต้ หรือ ทิศตะวันออก ฮวงจุ้ยห้องครัว#6 ตำแหน่งของหน้าเตาไฟ ไม่ควรอยู่ตรงข้ามกับตู้เย็น หรือ ตำแหน่งของน้ำ เช่น ซิงค์น้ำ เป็นต้น อ่านพื้นฐานวิชาชัยภูมิฮวงจุ้ยทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่
x
No Deposit Bonus